vent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vent.

Từ điển Anh Việt

 • vent

  /vent/

  * danh từ

  lỗ, lỗ thông, lỗ thoát, lỗ thủng

  the vent of a cask: lỗ thông hơi của cái thùng

  vents of a flute: lỗ sáo

  a vent through the dykes: lỗ thoát qua đê

  (địa lý,địa chất) miệng phun

  the vent of a valcano: miệng núi lửa

  (động vật học) lỗ đít; huyệt

  (kiến trúc) ống khói

  the vent of a chimney: ống khói lò sưởi

  sự ngoi lên mặt nước để thở (rái cá...)

  (nghĩa bóng) lối thoát, cách bộc lộ (để cho hả)

  to give vent to one's anger: trút nỗi giận dữ của mình

  * ngoại động từ

  mở lỗ thông; làm cho thông hơi

  to vent a barrel: giùi lỗ thùng cho thông hơi

  (nghĩa bóng) làm cho hả, trút

  to vent one's hatred on the enemy: trút căm thù vào đầu địch

  * nội động từ

  (động vật học) ngoi lên để thở

  the otter vents from time to time: thỉnh thoảng con rái cá ngoi lên để thở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • vent

  * kinh tế

  lỗ

  lỗ thoát

  miệng phun

  * kỹ thuật

  cửa (thông) gió

  cửa thông gió

  lỗ thoát

  lỗ thông

  lỗ thông gió

  lỗ thông hơi

  ống thông gió

  ống thông hơi

  thông hơi

  ô tô:

  cửa sổ thông khí

  xả gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vent

  a hole for the escape of gas or air

  Synonyms: venthole, vent-hole, blowhole

  external opening of urinary or genital system of a lower vertebrate

  a fissure in the earth's crust (or in the surface of some other planet) through which molten lava and gases erupt

  Synonyms: volcano

  a slit in a garment (as in the back seam of a jacket)

  give expression or utterance to

  She vented her anger

  The graduates gave vent to cheers

  Synonyms: ventilate, give vent

  expose to cool or cold air so as to cool or freshen

  air the old winter clothes

  air out the smoke-filled rooms

  Synonyms: ventilate, air out, air

  Similar:

  release: activity that frees or expresses creative energy or emotion

  she had no other outlet for her feelings

  he gave vent to his anger

  Synonyms: outlet