ventolin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ventolin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ventolin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ventolin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ventolin

    Similar:

    albuterol: a bronchodilator (trade names Ventolin or Proventil) used for asthma and emphysema and other lung conditions; available in oral or inhalant forms; side effects are tachycardia and shakiness

    Synonyms: Proventil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).