air law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air law

    * kỹ thuật

    luật hàng không