air-dry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-dry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-dry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-dry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air-dry

  * kỹ thuật

  hong khô

  xây dựng:

  khô gió

  cơ khí & công trình:

  khô trong không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air-dry

  not giving off moisture on exposure to the air