airport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport.

Từ điển Anh Việt

 • airport

  * danh từ

  sân bay, phi trường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airport

  * kinh tế

  phi cảng

  phi trường

  sân bay

  trạm hàng không

  * kỹ thuật

  phi trường

  sân bay

  xây dựng:

  phi cảng

  sân bay lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airport

  an airfield equipped with control tower and hangars as well as accommodations for passengers and cargo

  Synonyms: airdrome, aerodrome, drome