airport terminal facilities zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport terminal facilities zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport terminal facilities zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport terminal facilities zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport terminal facilities zone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu xây dựng sân bay