airport code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport code

    * kinh tế

    mã ký tự