air-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-box

    * kỹ thuật

    buồng thông gió