airmail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airmail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airmail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airmail.

Từ điển Anh Việt

 • airmail

  * danh từ

  bưu phẩm gửi bằng máy bay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airmail

  * kinh tế

  bưu chính hàng không

  bưu kiện hàng không (bưu phẩm gửi bằng máy bay)

  không bưu

  thư hàng không

  thư máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airmail

  letters and packages that are transported by aircraft

  a system of conveying mail by aircraft

  Synonyms: airpost

  send or transport by airmail

  Letters to Europe from the U.S. are best airmailed