aerate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerate.

Từ điển Anh Việt

 • aerate

  /'eiəreit/

  * ngoại động từ

  làm thông khí, quạt gió

  cho hơi vào, cho khí cacbonic vào (nước uống, đồ giải khát...)

  aerated water: nước uống có hơi

  (y học) làm cho (máu) lấy oxy (qua hô hấp)

  làm cho hả mùi (sữa) (bằng cách rót thành lớp mỏng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerate

  * kinh tế

  làm thông ký

  * kỹ thuật

  làm cho thoáng khí

  làm cho thông gió

  làm thông khí

  nạp hơi

  nạp khí

  ngậm khí

  quạt gió

  sục ga

  sục khí

  thông khí

  điện lạnh:

  làm thoáng khí

  thực phẩm:

  sục khí (bê tông)

  hóa học & vật liệu:

  thông khí ở mỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerate

  Similar:

  air out: expose to fresh air

  aerate your old sneakers

  Synonyms: air

  activate: aerate (sewage) so as to favor the growth of organisms that decompose organic matter

  oxygenate: impregnate, combine, or supply with oxygen

  oxygenate blood

  Synonyms: oxygenize, oxygenise