activate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activate.

Từ điển Anh Việt

 • activate

  /'æktiveit/

  * ngoại động từ

  (hoá học); (sinh vật học) hoạt hoá, làm hoạt động

  (vật lý) hoạt hoá, làm phóng xạ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) xây dựng và trang bị (một đơn vị)

 • activate

  (Tech) hoạt hóa; khởi động (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activate

  * kinh tế

  hoạt hóa

  * kỹ thuật

  đưa vào hoạt động

  hoạt hóa

  khởi động

  kích hoạt

  kích thích

  thúc đẩy

  xây dựng:

  khích lệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • activate

  make active or more active

  activate an old file

  Antonyms: inactivate

  make more adsorptive

  activate a metal

  aerate (sewage) so as to favor the growth of organisms that decompose organic matter

  Synonyms: aerate

  make (substances) radioactive

  Similar:

  trip: put in motion or move to act

  trigger a reaction

  actuate the circuits

  Synonyms: actuate, trigger, set off, spark off, spark, trigger off, touch off