activated charcoal bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated charcoal bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated charcoal bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated charcoal bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated charcoal bed

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tầng than hoạt tính