activated charcoal trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated charcoal trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated charcoal trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated charcoal trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated charcoal trap

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bầu lọc than hoạt tính