activate physical unit (actpu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activate physical unit (actpu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activate physical unit (actpu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activate physical unit (actpu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activate physical unit (actpu)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị vật lý kích hoạt