actuate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuate.

Từ điển Anh Việt

 • actuate

  /'æktjueit/

  * ngoại động từ

  thúc đẩy, kích thích; là động cơ thúc đẩy (ai...)

  our work is actuated by love of socialism: lòng yêu chủ nghĩa xã hội thúc đẩy công việc của chúng ta

  phát động, khởi động

  to actuate a machine: khởi động máy

 • actuate

  khởi động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actuate

  * kỹ thuật

  dẫn động

  đưa vào hoạt động

  đưa vào vận hành

  khởi động

  kích động

  làm cho hoạt động

  thúc đẩy

  truyền động

  vận hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet