trigger off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trigger off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trigger off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trigger off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trigger off

  * kinh tế

  phát động, khởi động, khởi phát

  * kỹ thuật

  điện:

  cho nhả

Từ điển Anh Anh - Wordnet