trigger current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trigger current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trigger current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trigger current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trigger current

    * kỹ thuật

    dòng khởi động

    điện lạnh:

    dòng mồi