aerial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial.

Từ điển Anh Việt

 • aerial

  /'eəriəl/

  * tính từ

  ở trên trời, trên không

  aerial fight: cuộc chiến đấu trên không

  (thuộc) không khí; nhẹ như không khí

  không thực, tưởng tượng

  * danh từ

  rađiô dây trời, dây anten

 • aerial

  (Tech) dây trời, ăngten = antenna; thuộc hàng không; thuộc không vận; thuộc không khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerial

  * kỹ thuật

  ăng ten

  bằng sức gió

  dây trời

  điện tử & viễn thông:

  ăng ten trên không

  cơ khí & công trình:

  ở trên không

  ở trên trời

  điện lạnh:

  trên không

  xây dựng:

  trên trời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerial

  existing or living or growing or operating in the air

  aerial roots of a philodendron

  aerial particles

  small aerial creatures such as butterflies

  aerial warfare

  aerial photography

  aerial cable cars

  Similar:

  forward pass: a pass to a receiver downfield from the passer

  antenna: an electrical device that sends or receives radio or television signals

  Synonyms: transmitting aerial

  aeriform: characterized by lightness and insubstantiality; as impalpable or intangible as air

  figures light and aeriform come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle

  aerial fancies

  an airy apparition

  physical rather than ethereal forms

  Synonyms: airy, aery, ethereal