aerial efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial efficiency

    * kỹ thuật

    hiệu suất ăng ten