aerial relay mast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial relay mast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial relay mast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial relay mast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial relay mast

    * kỹ thuật

    cột ăng ten

    xây dựng:

    cột chuyển tiếp rađiô