aerial resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial resistance

    * kỹ thuật

    vật lý:

    điện trở ăng ten