aerial advertising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial advertising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial advertising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial advertising.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial advertising

    * kinh tế

    quảng cáo trên không