aerial arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial arch

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòm bị lộ