aerial power line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial power line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial power line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial power line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial power line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường tải điện trên không