aerial lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial lead

    * kỹ thuật

    dây ăng ten

    fiđơ ăng ten