aerial conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial conveyor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vận tải (trên) cáp treo