aerial insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial insurance

    * kinh tế

    bảo hiểm không vận