aerial mast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial mast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial mast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial mast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial mast

    * kỹ thuật

    cột ăng ten

    xây dựng:

    trụ ăng ten