aerial frog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial frog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial frog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial frog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial frog

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường ghi treo