aerial mycelium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial mycelium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial mycelium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial mycelium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial mycelium

    * kỹ thuật

    y học:

    thể sợi nấm khí sinh