aerial loading coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial loading coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial loading coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial loading coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial loading coil

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộn (phụ) tải ăng ten

    cuộn Pupin ăng ten