aerial matching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial matching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial matching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial matching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial matching

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự làm thích ứng anten