aerial geodesy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial geodesy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial geodesy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial geodesy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial geodesy

    * kỹ thuật

    trắc lượng hàng không