aerial port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial port

    * kỹ thuật

    cảng hàng không