aerial directivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial directivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial directivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial directivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial directivity

    * kỹ thuật

    độ định hướng của ăng ten