aerialist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerialist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerialist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerialist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aerialist

    an acrobat who performs in the air (as on a rope or trapeze)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).