aerial tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp ăng-ten