aerial guideway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial guideway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial guideway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial guideway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial guideway

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường dẫn háng không