aerial pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial pipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường ống trên không