aerial gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial gain

    * kỹ thuật

    độ tăng ích ăng ten

    hệ số tăng ích ăng ten