aeriform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeriform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeriform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeriform.

Từ điển Anh Việt

 • aeriform

  /'eərifɔ:m/

  * tính từ

  dạng hơi

  không thực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeriform

  * kỹ thuật

  dạng khí

  hóa học & vật liệu:

  thể khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aeriform

  resembling air or having the form of air

  Synonyms: airlike

  characterized by lightness and insubstantiality; as impalpable or intangible as air

  figures light and aeriform come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle

  aerial fancies

  an airy apparition

  physical rather than ethereal forms

  Synonyms: aerial, airy, aery, ethereal