acid waste gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid waste gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid waste gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid waste gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid waste gas

    * kỹ thuật

    khí thải axit