acid stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid stick

    * kinh tế

    khối caramen trong suốt