acid resisting brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid resisting brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid resisting brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid resisting brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid resisting brick

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gạch bền axit