acid resistant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid resistant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid resistant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid resistant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid resistant

    * kỹ thuật

    chịu axit