acid refining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid refining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid refining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid refining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid refining

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự tinh chế bằng axit