acid recovery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid recovery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid recovery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid recovery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid recovery

  * kỹ thuật

  sự thu hồi axit

  hóa học & vật liệu:

  axit tái sinh

  axit thu hồi