acid plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid plant

    * kỹ thuật

    nhà máy sản xuất axit