acid leach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid leach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid leach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid leach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid leach

    * kỹ thuật

    sự ngâm chiết axit