acid gases nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid gases nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid gases giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid gases.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid gases

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ga a xít